BioSpace Collaborative

Academic/Biomedical Research
News & Jobs
Biotechnology and Pharmaceutical Channel Medical Device and Diagnostics Channel Clinical Research Channel BioSpace Collaborative    Job Seekers:  Register | Login          Employers:  Register | Login  

NEWSLETTERS
Free Newsletters
Archive
My Subscriptions

NEWS
News by Subject
News by Disease
News by Date
PLoS
Search News
Post Your News
JoVE

CAREER NETWORK
Job Seeker Login
Most Recent Jobs
Search Jobs
Post Resume
Career Fairs
Career Resources
For Employers

HOTBEDS
Regional News
US & Canada
  Biotech Bay
  Biotech Beach
  Genetown
  Pharm Country
  BioCapital
  BioMidwest
  Bio NC
  BioForest
  Southern Pharm
  BioCanada East
  C2C Services & Suppliers™
Europe
Asia

DIVERSITY

PROFILES
Company Profiles

INTELLIGENCE
Research Store

INDUSTRY EVENTS
Research Events
Post an Event
RESOURCES
Real Estate
Business Opportunities

PLoS By Category | Recent PLoS Articles
Microbiology - Respiratory Medicine

Etiologic Diagnosis of Lower Respiratory Tract Bacterial Infections Using Sputum Samples and Quantitative Loop-Mediated Isothermal Amplification
Published: Thursday, June 14, 2012
Author: Yu Kang et al.

by Yu Kang, Rui Deng, Can Wang, Tao Deng, Peichao Peng, Xiaoxing Cheng, Guoqing Wang, Minping Qian, Huafang Gao, Bei Han, Yusheng Chen, Yinghui Hu, Rong Geng, Chengping Hu, Wei Zhang, Jingping Yang, Huanying Wan, Qin Yu, Liping Wei, Jiashu Li, Guizhen Tian, Qiuyue Wang, Ke Hu, Siqin Wang, Ruiqin Wang, Juan Du, Bei He, Jianjun Ma, Xiaoning Zhong, Lan Mu, Shaoxi Cai, Xiangdong Zhu, Wanli Xing, Jun Yu, Minghua Deng, Zhancheng Gao

Trial Registration

ClinicalTrials.gov NCT00567827

  More...