PLoS By Category | Recent PLoS Articles

Microbiology - Respiratory Medicine


Etiologic Diagnosis of Lower Respiratory Tract Bacterial Infections Using Sputum Samples and Quantitative Loop-Mediated Isothermal Amplification
Published: Thursday, June 14, 2012
Author: Yu Kang et al.

by Yu Kang, Rui Deng, Can Wang, Tao Deng, Peichao Peng, Xiaoxing Cheng, Guoqing Wang, Minping Qian, Huafang Gao, Bei Han, Yusheng Chen, Yinghui Hu, Rong Geng, Chengping Hu, Wei Zhang, Jingping Yang, Huanying Wan, Qin Yu, Liping Wei, Jiashu Li, Guizhen Tian, Qiuyue Wang, Ke Hu, Siqin Wang, Ruiqin Wang, Juan Du, Bei He, Jianjun Ma, Xiaoning Zhong, Lan Mu, Shaoxi Cai, Xiangdong Zhu, Wanli Xing, Jun Yu, Minghua Deng, Zhancheng Gao

Trial Registration

ClinicalTrials.gov NCT00567827

  More...

 
//-->